ბიოლოგია – 9 კლასი

ვიდეო გაკვეთლების სანახავად გთხოვთ გადახვიდეთ “ლექციები”-ს სექტორში და მიჰყვეთ საფეხურებს.

ცოცხალი სისტემის ზოგადი ნიშნები.
ცოცხალი სისტემის ზოგიერთი ძირითადი კრიტერიუმი: კვება, გაღიზიანებადობა,
გამოყოფა, მოძრაობა, ზრდა, გამრავლება, ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლა (სუნთქვა,
ფოტოსინთეზი).
ცოცხალი სისტემის ორგანიზაციის დონეები: მოლეკულური, უჯრედული, ქსოვილური,
ორგანიზმული, სახეობრივი, ეკოსისტემური, ბიოსფერული.
გენეტიკა და სელექცია.
მემკვიდრეობითობა და ცვალებადობა, როგორც ცოცხალი ორგანიზმების თვისებები;
მემკვიდრეობითობის ციტოლოგიური საფუძვლები (მიტოზი, მეიოზი, გამეტების
ჩამოყალიბება ცხოველებში).
მემკვიდრეობითობის კანონები: ერთგვარობის კანონი, დათიშვის კანონი, გენთა
დამოუკიდებლად მემკვიდრეობის კანონი, სქესის მემკვიდრეობა.
ადამიანის გენეტიკა (შესწავლის ზოგიერთი მეთოდი და მემკვიდრული დაავადებები).
ცვალებადობა და მისი ფორმები (არამემკვიდრული და მემკვიდრული ცვალებადობა).
გენეტიკის როლი სელექციასა და მედიცინაში.
ევოლუციური მოძღვრება.
ევოლუციური მოძღვრების ჩამოყალიბება ( ლამარკის, დარვინისა და უოლესის
ევოლუციური თეორია).
ევოლუციის დამამტკიცებელი არგუმენტები.
ევოლუციის თანამედროვე თეორია.
ევოლუციის საბოლოო შედეგი (შეგუებულობა, ახალი სახეობების წარმოქმნა).
ეკოლოგია
ეკოსისტემების ძირითადი ფაქტორები (აბიოტური, ბიოტური, ანტროპოგენური).
კვებითი დონეები ეკოსისტემებში: პროდუცენტები, კონსუმენტები (მცენარეჭამია და
ნაირჭამია ცხოველები, მტაცებლები, პარაზიტები) და რედუცენტები.
ცოცხალი ორგანიზმების ურთიერთქმედება ეკოსისტემაში: ენერგიის ნაკადი, კვებითი
ჯაჭვები და ქსელები, ეკოლოგიური პირამიდები, ეკოსისტემაში მომხდარი ცვლილებების
შედეგები.
ურიერთდამოკიდებულება ორგანიზმებს შორის – ნეიტრალიზმი, სიმბიოზი,
კონკურენცია, პარაზიტიზმი, მტაცებლობა.
ნივთიერებების (წყლის, ნახშირორჟანგის, ჟანგბადის) წრებრუნვა ბუნებაში, მკვდარი
ორგანიზმების დაშლა.
გარემოს გლობალური და ლოკალური ცვლილებები და ადამიანის ჯანმრთელობა.

Instructor

0.00 average based on 0 ratings

5ვარსკვლავი
0%
4ვარსკვლავი
0%
3ვარსკვლავი
0%
2ვარსკვლავი
0%
1ვარსკვლავი
0%