გეოგრაფია – 8 კლასი

online.infonews.ge
გეოგრაფია, საშინაო სკოლა
Free
  • 1 lessons
  • 0 quizzes
  • 10 week ხანგრძლივობა

ვიდეო გაკვეთლების სანახავად გთხოვთ გადახვიდეთ “ლექციები”-ს სექტორში და მიჰყვეთ საფეხურებს.

სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი VIII კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი
შინაარსის 60 %-ს)
1. გეოგრაფიული მდებარეობა
2. მსოფლიო მოსახლეობის რაოდენობა
3. მსოფლიო მოსახლეობის სიმჭიდროვე
4. განსახლების ფორმები
5. მიგრაცია
6. ურბანიზაცია
7. მეურნეობის სტრუქტურა
8. სოფლის მეურნეობა
9. მრეწველობა
10. ტურიზმი
11. ტრანსპორტი
12. კავშირგაბმულობა
13. მდგრადი განვითარება
14. სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები
15. ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობა
16. ქვეყნები განვითარების დონის მიხედვით
17. რეგიონებად დაყოფის პრინციპები
18. ძირითადი რეგიონები
19. კონტინენტები1
20. კავკასიის გეოგრაფია
21. შავი და კასპიის ზღვები (გარკვეული სქემის მიხედვით: გეოგრაფიული მდებარეობა,
ბუნებრივი პირობები და რესურსები, ძირითადი პორტები, ეკოლოგიური პრობლემები)
22. განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნები

0.00 average based on 0 ratings

5ვარსკვლავი
0%
4ვარსკვლავი
0%
3ვარსკვლავი
0%
2ვარსკვლავი
0%
1ვარსკვლავი
0%