გეოგრაფია – 9 კლასი

ვიდეო გაკვეთლების სანახავად გთხოვთ გადახვიდეთ “ლექციები”-ს სექტორში და მიჰყვეთ საფეხურებს.

სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი IV კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი
მთლიანი შინაარსის 60%-ს)

ზოგადი ნაწილი
1. საქართველოს მდებარეობა (სხვადასხვა მიდგომა, მათ შორის
ცივილიზაციური)
2. ტერიტორიის ფორმირება
3. ქართული გეოგრაფიული აზროვნების განვითარება, ქართული გეოგრაფიის
ფუძემდებლები, უცხოელთა თვალით დანახული საქართველო
4. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა, ტერიტორია, საზღვრები,
ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინციები
5. ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობა

ბუნებრივი პირობები და ბუნებრივი რესურსები
6. საქართველოს ბუნებრივი პირობები და მოსახლეობის სამეურნეო საქმიანობა
7. ბუნებრივი რესურსები; მინერალური რესურსები
8. რელიეფის ტიპები და ძირითადი ფიზიკურ-გეოგრაფიული რაიონები
9. რელიეფის სამეურნეო ათვისება
10. რელიეფთან დაკავშირებული სტიქიური მოვლენები და მათი თავიდან
აცილების გზები
11. შავი ზღვა. მისი მნიშვნელობა, სამეურნეო გამოყენება და დაცვა
12. ჰავა, ძირითადი კლიმატწარმომქმნელი ფაქტორები
13. ჰავის ძირითადი ელემენტები, ატმოსფეროს ცირკულაცია, ჰავის ძირითადი
ტიპები
14. ჰავასთან დაკავშირებული სტიქიური მოვლენები
15. ატმოსფეროს დაჭუჭყიანების ძირითადი წყაროები, თავიდან აცილების გზები
და დაცვა
16. საქართველოს შიგა წყლები: მდინარეები, ტბები, წყალსაცავები, ჭაობები,
მყინვარები; მათი გამოყენება და დაცვა
17. წყლით გამოწვეული სტიქიური მოვლენები: წყალდიდობა, წყალმოვარდნა,
ღვარცოფი და მათი თავიდან აცილების ღონისძიებები
18. საქართველოს ნიადაგები და მიწის რესურსები
19. მცენარეთა საფარი და ცხოველთა სამყარო
20. ტყის რესურსები, მისი სამეურნეო გამოყენება და დაცვა

1 არ არის აუცილებელი, თითოეულ ქვეთავს/თემას ცალკეული გაკვეთილი მიეძღვნას. შესაძლებელია, ავტორმა,
მასწავლებელმა თემები დააკავშიროს ერთმანეთთან, მაგ., სოფლის მეურნეობა დაუკავშიროს ნიადაგებსა და
კლიმატს
21. საქართველოს ბუნების დაცვა და გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები
22. დაცული ტერიტორიები, გამოყოფის პრინციპები და კატეგორიები
23. ეკოლოგიური პრობლემები

მოსახლეობა2
და ეკონომიკა3

24. დემოგრაფიული წარსული და დღევანდელობა
25. მოსახლეობის დინამიკა
26. მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა
27. მოსახლეობის მექანიკური მოძრაობა
28. მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი და სოციალური სტრუქტურა
29. დემოგრაფიული პოლიტიკა და მისი გატარების გზები
30. მოსახლეობის ეროვნული და რელიგიური შემადგენლობა
31. მოსახლეობის განსახლება და სიმჭიდროვე
32. ურბანიზაცია და დასახლების ტიპები
33. ჰუმანური განვითარების ინდექსი
34. საქართველოს ეკონომიკა დღეს
35. მრეწველობის ძირითადი დარგები
36. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგები
37. ტრანსპორტი
38. მომსახურების სფერო
39. ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები და ეკონომიკა
40. საქართველოს მოსახლეობის ტრადიციები
41. პარტნიორი ქვეყნები და საერთაშორისო ორგანიზაციები

რეგიონები
4

42. თბილისი
43. კახეთი
44. ქვემო ქართლი
45. შიდა ქართლი
46. მცხეთა-მთიანეთი
47. სამცხე – ჯავახეთი
48. იმერეთი
49. რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი
50. სამეგრელო ზემო სვანეთი
51. გურია
52. აჭარა
53. აფხაზეთი

Instructor

0.00 average based on 0 ratings

5ვარსკვლავი
0%
4ვარსკვლავი
0%
3ვარსკვლავი
0%
2ვარსკვლავი
0%
1ვარსკვლავი
0%