ისტორია – 9 კლასი

ვიდეო გაკვეთლების სანახავად გთხოვთ გადახვიდეთ “ლექციები”-ს სექტორში და მიჰყვეთ საფეხურებს.

სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი IX კლასისათვის
(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი
მთლიანი შინაარსის 80%-ს)
1. ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა
2. პირველყოფილი ადამიანი საქართველოში:
ა) ქვის ხანა; სპილენძ-ქვის ხანა
ბ) ბრინჯაოს ხანა (ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიური კულტურები საქართველოში)
3. ქართველი ხალხის წარმომავლობის საკითხი:
ა) უცხოური და ძვ. ქართული წყაროები
ბ) მისი ასახვა თანამედროვე ისტორიოგრაფიაში
4. უძველესი ქართული სახელმწიფოები:
ა) ძველი ეგრისი (კოლხა, კოლხიდა)
ბ) დიაოხი
გ) მუშქები
დ) სასპერები
5. ეგრისი (კოლხიდა) და ბერძნული ახალშენები
6. ფარნავაზ მეფე და მისი ეპოქა, უახლოესი მემკვიდრეები

7. საქართველო-რომის ურთიერთობები ანტიკურ ხანაში:
ა)პომპეუსის ლაშქრობის მიზეზები ქართლსა და კოლხეთში
ბ)ფარსმან II, ფარსმან III

8. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება:
ა) საქართველო – ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, მოციქულები და საქართველო, წმ.
გიორგის კულტი
ბ) ნისიბინის ზავი და მისი მნიშვნელობა, ამაზასპი, სასანიანთა (იგივე ხოსროიანთა)
დინასტია ქართლში
გ) ქართული და უცხოური წყაროები გაქრისტიანების შესახებ (მოქცევაი ქართლისაი,
გელასი კესარიელი)
9. ვახტანგ გორგასალი და მისი ეპოქა

10. ეგრისის(ლაზიკის) სამეფო IV-VI სს-ში:
ა) ლაზიკის სამეფოს წარმოშობა, გუბაზ (ღობაზ) I
ბ) დიდი ომიანობა, გუბაზ II

11. ანტიკური ხანის საქართველოს კულტურა და საზოგადოება:
ა) დამწერლობა: ბერძნულ-არამეული, ქართული წარწერები
ბ) ანტიკური ხანის ქალაქები (არქეოლოგიური მონაცემებისა და წერილობითი წყაროების
მიხედვით)
გ) ქართული წარმართული პანთეონი
დ) განათლება
ე) სოციალური წყობა
12. ქართლი და ეგრისი ერისმთავრობიდან არაბობამდე:
ა) ერისმთავრობის წარმოშობა (ქართლის პირველი ერისმთავრები
ბივრიტიანთა(ბაგრატიონთა) საგვარეულოდან)
ბ) საეკლესიო განხეთქილება ქართულ და სომხურ ეკლესიებს შორის
გ) ჰერაკლე კეისრის ლაშქრობები

13. არაბობა საქართველოში:
ა) არაბების პირველი გამოჩენა, ”დაცვის სიგელი” ქართლში, არაბები დასავლეთ
საქართველოში
ბ) სტეფანოზ III, არჩილი და მირი
გ) მურვან ყრუს ლაშქრობა საქართველოში, ამირას ხელისუფლება თბილისში
14. ქართული სამეფო-სამთავროები:
საქართველოს გაერთიანების რელიგიური, ეკონომიკურ-პოლიტიკური და კულტურული
საფუძვლები (აფხაზეთის სამეფო, კახეთის საქორეპისკოპოსო, ჰერეთის სამეფო,
”ქართველთა სამეფო”(როგორც ქართლის სამეფოს აღდგენა), ”ქართველთა
საკურაპალატო”(ქართველი ბაგრატიონების მოსვლა ქვეყნის სათავეში), თბილისის
საამირო)
15. ადრეფეოდალური ხანის ქართული კულტურა:
ა) სამონასტრო ცხოვრება, ასურელი მამები, გრიგოლ ხანძთელი, არქიტექტურა;
ბ) ახალი ქალაქების ხანა
გ) ფეოდალური ურთიერთობის ნორმები )
16. საქართველო XI საუკუნეში:
ა) ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისთვის: დავით კურაპალატი, იოანე
მარუშისძე, ბაგრატ III კურაპალატი – საქართველოს გაერთიანების დასაწყისი
ბ) საქართველო-ბიზანტიისა (გრიგოლ ბაკურიანის ძე, მარიამ-მართა, გიორგი
მთაწმინდელი) ურთიერთობა XI საუკუნეში
გ) საქართველო-სელჩუკების ურთიერთობა XI საუკუნეში
17. დავით აღმაშენებელი:
ა) დავით აღმაშენებლის რეფორმები
ბ) დავით აღმაშენებლის ბრძოლა თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ (საქართველოს
გაერთიანების დასასრული)
გ) დავითის მემკვიდრეები
18. თამარი და მისი ხანა:
ა) შიდა პოლიტიკური პროცესები
ბ) საგარეო პოლიტიკა
გ) ლაშა-გიორგი
19. ქართული კულტურა და საზოგადოება XI-XIII საუკუნეებში:
ა) მმართველობა, მეფის კურთხევის წესი
ბ) ქალაქები
გ) განათლების კერები ქვეყნის შიგნით და გარეთ (საისტორიო, საერო და სასულიერო
მწერლობა)
დ) სახვითი ხელოვნება, არქიტექტურა, მუსიკა, სოციალური ჯგუფების უფლებრივი
მდგომარეობა, ეკონომიკა, ქართული ჯარის ორგანიზაცია, აღჭურვილობა, დროშები,
საბრძოლო წყობა)
20. მონღოლები საქართველოში:
ა) რუსუდანის მეფობიდან ორმეფობამდე
ბ) მონღოლების მიერ საქართველოს აღწერა და ქვეყნის ერთიანობის დაშლა
გ) დემეტრე II, ქართველები მონღოლურ ლაშქრობებში
დ) ბრძოლა მონღოლების ბატონობის წინააღმდეგ
21. გიორგი ბრწყინვალე და საქართველოს ერთიანობის აღდგენა:
ა) საშინაო პოლიტიკა
ბ) ურთიერთობა მონღოლებთან
გ) ურთიერთობა ეგვიპტის სასულთნოსთან, ურთიერთობა რომის პაპთან, ქართველები
წმინდა მიწაზე
22. საქართველო და თემურ ლენგი:
ა) ბაგრატ V, გიორგი VII
ბ) თემურ-ლენგის ლაშქრობები (მათი მიზეზები და შედეგები), თემურ-ლენგის
ისტორიკოსების ცნობები საქართველოში მის ლაშქრობებზე
23. საქართველოს დაშლა სამეფო-სამთავროებად:
ა) ალექსანდრე I, ფერარა-ფლორენციის საეკლესიო კრება
ბ) გიორგი VIII – დაშლის საგარეო და საშინაო მიზეზები, ქართველები ანტიოსმალურ
კოალიციაში, 1490 წლის დარბაზი
გ) სათავადოების სისტემის ჩამოყალიბება, ქართული კულტურა და საზოგადოებრივი
ცხოვრება XIV-XVსს.
24. ქართული სამეფო-სამთავროები XVI საუკუნის პირველ ნახევარში:
ლუარსაბ I, ბაგრატ III, ამასიის ზავი და მისი გამოძახილი საქართველოსთვის
25. ქართული სამეფო-სამთავროები XVI საუკუნის მეორე ნახევარში:
ა) სიმონ I-ის ბრძოლა ყიზილბაშებისა და ოსმალების წინააღმდეგ, იმერეთის სამეფოს
შემოერთების მცდელობა; ბ) სამცხე XVI საუკუნეში, ,,გურჯისტანის ვილაიეთის’’ დიდი
დავთარი; გ)კახეთის ურთიერთობა რუსეთთან

26. საქართველო XVII საუკუნეში 30-70-იან წწ.-ში:
ა) ქართველი ხალხის ბრძოლა შაჰ-აბასის წინააღმდეგ
ბ)დასავლეთ საქართველო XVII საუკუნეში
გ) აღმოსავლეთ საქართველო მაჰმადიანი მმართველების ხანაში (როსტომ ხანი,
შაჰნავაზი, ბახტრიონის აჯანყება, ერეკლე I, გიორგი XI)
27. ქართული კულტურა XVI-XVII საუკუნეებში;
28. ვახტანგ VI:
კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა, ელჩობა ევროპაში, ვახტანგ VI და პეტრე I
29. სამართალი და ეტიკეტი შუა საუკუნეების საქართველოში:
ძეგლისდება, ხელმწიფის კარის გარიგება, ბექა-აღბუღას სამართალი, ვახტანგ VI -ის;
სამართალი, დასტურლამალი
30. ქართველი ხალხის ბრძოლა უცხოელი დამპყრობლების წინააღმდეგ XVIII საუკუნის
პირველ ნახევარში – ,,ოსმალობა’’ და ,,ყიზილბაშობა’’

31. ბრძოლა სამხრეთ კავკასიაში პირველობისთვის:
ქართლისა და კახეთის ქრისტიანი მეფეები – თეიმურაზი და ერეკლე
32. ერეკლე II – ქართლ-კახეთის მეფე:
ერეკლეს II-ის რეფორმები, ერეკლე II და რუსეთ-თურქეთის ომი, ევროპელთა ცნობები
საქართველოს შესახებ, ცნობები ერეკლე II-ის შესახებ ევროპულ ლიტერატურაში,
გეორგიევსკის ტრაქტატი
33. სოლომონ I
34. გეორგიევსკის ტრაქტატიდან ანექსიამდე:
ა)გეორგიევსკის ტრაქტატი
ბ) სოლომონ I-ის სიკვდილი და საქართველოს გაერთიანების უშედეგო მცდელობა 1784
წ.
გ) აღა-მაჰმად ხანის შემოსევა, გიორგი XII-ის ნოტა (მეორე ტრაქტატი)
დ) ,,ივერიელ მეფეთა და მთავართა ტრაქტატი’’, სოლომონ II
ე) 1801 წლის მანიფესტი
35. ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობა 1802-1832 წწ-ში:
რუსული მმართველობის დამყარება, იმერეთის დაპყრობა, აჯანყებები რუსეთის
წინააღმდეგ XIX საუკუნის პირველ მესამედში, ავტოკეფალიის გაუქმება, აჯანყებები,
1832 წ. შეთქმულება;
36. საქართველო რუსეთ-თურქეთ- რუსეთ-ირანის ომებში და მისი შედეგები : რუსეთის
იმპერიის დემოგრაფიული, სოციალური და ეკონომიკური ექსპანსიის შედეგები
საქართველოში
37. ცვლილებები რუსეთის იმპერიის კოლონიალური მმართველობის სისტემაში: მიხეილ
ვორონცოვი, მთავარმართებლობიდან-მეფისნაცვლობისკენ
38. თერგდალეულები
39. ბატონ-ყმობის გაუქმება, XIX ს. 60-70-იანი წლების რეფორმები

40. სამთავროების გაუქმება
41. რევოლუციური მოძრაობა რუსეთში და საქართველო:
ა)პოლიტიკური პარტიები, რევოლუციები რუსეთში და საქართველო
ბ)პირველი მსოფლიო ომი და ეროვნული საკითხი
გ) საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება
42. ქართული კულტურა XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში
43. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა:
ა) საშინაო პოლიტიკა და პირველი კონსტიტუცია
ბ) ბრძოლა სეპარატიზმის წინააღმდეგ
გ) საგარეო პოლიტიკა, საქართველო და ერთა ლიგა, ურთიერთობა რუსეთთან
44. ქართველი ხალხის ბრძოლა საბჭოთა რუსეთის წინააღმდეგ 1921-24 წლებში. საბჭოთა
ხელისუფლების პირველ წლებში
45. საქართველოს საბჭოთა იმპერიაში მსოფლიო ომებს შორის პერიოდში

46. მეორე მსოფლიო ომი და საქართველო
47. საქართველო სსრკ-ში XX საუკუნის მეორე ნახევარში:
1956 წ. 9 მარტი, 1978 წლის გამოსვლები საქართველოში
48. ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა

49. საბჭოთა კავშირის დაშლა
50. დამოუკიდებელი საქართველო:
დამოუკიდებლობის გამოცხადება, 1991-92 წლის სახელმწიფო გადატრიალება, ბრძოლა
სეპარატიზმის წინააღმდეგ, ”ვარდების რევოლუცია”
51. XX საუკუნის ქართული კულტურა

52. საქართველოს ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებში
საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები

Instructor

0.00 average based on 0 ratings

5ვარსკვლავი
0%
4ვარსკვლავი
0%
3ვარსკვლავი
0%
2ვარსკვლავი
0%
1ვარსკვლავი
0%