ფიზიკა – 9 კლასი

ვიდეო გაკვეთლების სანახავად გთხოვთ გადახვიდეთ “ლექციები”-ს სექტორში და მიჰყვეთ საფეხურებს.

ათვლის სისტემა. ნივთიერი წერტილი. გადაადგილება.
ვექტორების შეკრება, გამოკლება, გამრავლება სკალარზე, ვექტორის გეგმილი ღერძზე.
მექანიკის ძირითადი ამოცანა. წრფივი თანაბარი მოძრაობა. წრფივი თანაბარი მოძრაობის
სიჩქარე, როგორც ვექტორი. წრფივი თანაბარი მოძრაობისას კოორდინატისა და სიჩქარის
გრაფიკები.
მოძრაობის ფარდობითობა, სიჩქარეთა შეკრება.
არათანაბარი მოძრაობა. საშუალო და მყისი სიჩქარე.
წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობა, სიჩქარე, აჩქარება და გადაადგილება
თანაბარაჩქარებული მოძრაობის დროს, აჩქარების ერთეული. სიჩქარისა და აჩქარების
გრაფიკები.
სხეულთა თავისუფალი ვარდნა, თავისუფალი ვარდნის აჩქარება.
მრუდწირული მოძრაობა. სიჩქარე და აჩქარება მრუდწირული მოძრაობისას.
წირითი და კუთხური სიჩქარეები. ბრუნვის სიხშირე, პერიოდი.
მზის სისტემის პლანეტების მოძრაობა.
მასა, როგორც ინერტულობის ზომა. ათვლის ინერციული სისტემები, ნიუტონის კანონები.
სიმძიმის ძალა. მსოფლიო მიზიდულობის კანონი. უძრაობისა და მოძრაობის ხახუნის ძალები.
სითხეში ან აირში მოძრავ სხეულზე მოქმედი წინააღმდეგობის ძალა.
ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობა, პრაქტიკული მაგალითები.
ნიუტონის კანონების გამოყენება სხეულთა დინამიკის აღსაწერად: სხეულის მოძრაობა
დახრილ სიბრტყეზე, გადაბმული სხეულების მოძრაობა, მოძრაობა წრეწირზე.
დეფორმაციის სახეები, მყარი სხეულის მექანიკური თვისებები.
კოსმოსური სიჩქარეები, ხელოვნური თანამგზავრები, უწონობა და გადატვირთვა.
იმპულსი, იმპულსის მუდმივობის კანონი, რეაქტიული მოძრაობა.
მექანიკური მუშაობა და ენერგია. კონსერვატული ძალების მუშაობა (დრეკადობის ძალისა და
სიმძიმის ძალის მუშაობა), პოტენციური და კინეტიკური ენერგია. ერთი სახის ენერგიის
გადასვლა მეორეში, ენერგიის გარდაქმნა. მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონი.
სინათლის წრფივი გავრცელების კანონი, ჩრდილი და ნახევარჩრდილი. სინათლის არეკვლა,
გამოსახულება ბრტყელ სარკეში, გარდატეხა, სრული არეკვლა.
სინათლის სიჩქარე და მისი გაზომვა.
სხივთა სვლა ბრტყელ-პარალელურ ფირფიტასა და სამკუთხა პრიზმაში, თხელი ლინზა,
გამოსახულების მიღება თხელ ლინზაში, ლინზის ფორმულა. წირითი გადიდება. სხვადასხვა
ოპტიკური სისტემა: თვალი. სათვალე.
ლუპა, მიკროსკოპი, ტელესკოპი.

Instructor

0.00 average based on 0 ratings

5ვარსკვლავი
0%
4ვარსკვლავი
0%
3ვარსკვლავი
0%
2ვარსკვლავი
0%
1ვარსკვლავი
0%