ქიმია – 9 კლასი

ვიდეო გაკვეთლების სანახავად გთხოვთ გადახვიდეთ “ლექციები”-ს სექტორში და მიჰყვეთ საფეხურებს.

ნივთიერების რაოდენობის ერთეული – მოლი; ავოგადროს კანონი; აირების მოლური
მოცულობა. აირების ფარდობითი სიმკვრივე.
ქიმიური ელემენტები: მეტალები და არამეტალები; წარმოდგენა შენადნობზე; მეტალთა და
არამეტალთა ოქსიდები.
მარილები. რით განსხვავდება მარილები ერთმანეთისგან. მჟავა წვიმები, მათი გამომწვევი
მიზეზები და თავიდან აცილების გზები.
მეტალების ურთიერთქმედება წყალთან, მჟავებთან.
ჩანაცვლების რეაქციები.
მეტალთა კარბონატების ურთიერთქმედება მჟავებთან; მეტალთა აქტიურობის მწკრივი;
მეტალთა ოქსიდების ურთიერთქმედება მჟავებთან.
ამფოტერობის ცნება.
წარმოდგენა ორგანულ ენერგორესურსებზე, აირადი, თხევადი, მყარი სათბობი; საწვავის
წვის პროდუქტები.
ქიმიური რეაქცია _ ენერგიის წყარო: ეგზოთერმული და ენდოთერმული რეაქციები;
ქიმიური ბმის ენერგია; ქიმიური რეაქცია _ ახალი ნივთიერებების მიღების საშუალება.
ნახშირწყალბადების ზოგადი დახასიათება.

 

Instructor

0.00 average based on 0 ratings

5ვარსკვლავი
0%
4ვარსკვლავი
0%
3ვარსკვლავი
0%
2ვარსკვლავი
0%
1ვარსკვლავი
0%